Han Pijesak je okružen visovima: Velikim Žepom 1.537 m, Javornikom 1.219 m, Studenom Gorom 1.149 m i Trešnjevcem 1.245 m. Ovakav geografski položaj uslovio je zdravu planinsku klimu. Sam Han-Pijesak je na nadmorskoj visini od 1.100 m što ga čini gradom (naseljem) sa najvećom nadmorskom visinom u RS. Bujne četinarske i listopadne šume doprinijele su da ovo mjesto postane poznata klimatska i vazdušna banja, jer po količini ozona zauzima jedno od najznačajnih mjesta u Evropi. Opština Han-Pijesak nalazi se na magistralnom putu koji ga povezuje sa centrima u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i šire. Han-Pijesak zauzima površinu od 330 km2. Ima 25 naselja i 3.530 stanovnika (prema popisu iz 2013. godine). Trenutno je broj stanovnika manji od navedenog, ali kada se završi proces povratka, koji je veoma intenziviran, dostići će nivo utvrđen navedenim popisom. Opština Han-Pijesak spada u brdsko-planinska područja sa preko 1.000 metara nadmorske visine. Sela su mala, rasuta između planina Javora, Devetaka i Žepa i vrlo su rijetko naseljena. Ova opština po veličini i broju stanovnika spada u male opštine sa 10,51 stanovnika po jednom km2.

Preko ovog prostora kreću se i sudaraju polarne i suptropske vazdušne mase. Klimatske odlike uslovljene su kako velikom nadmorskom visinom tako i geografskom širinom i kontinentalnošću. Najhladniji mjesec je januar sa srednjom temperaturom -4,5 °C i februar -3,7 °C, a najtopliji mjesec je jul sa 15,7 °C. Srednja godišnja temperatura veoma je niska i iznosi 6,5 °C. Što se tiče padavina zimski mjeseci su siromašniji od ljetnih. Srednja godišnja količina padavina na području Han-Pijeska iznosi oko 1.085-1.433 mm3/m2. Od ukupnog broja dana sa padavinama 30% otpada na snježne padavine a snijeg se zadržava preko 120 dana u godini. Broj vjetrovitih dana preovladava nad danima bez vjetra. Najzastupljeniji su sjeverac i južni vjetar. Najjači vjetrovi su u februaru i u aprilu, a vjetrovitost u velikoj mjeri umanjuje vlažnost vazduha. Srednja godišnja oblačnost je 5,9 desetina, najoblačniji mjesec je decembar sa 7,4 desetina. Gledano u cjelini klima je subplaninska, odlikuje se dugim i snježnim zimama i kratkim ljetima i kratkim vegetacionim periodima. Karakteristično je da je jesen toplija od proljeća.

By З. И.